Afvalambities gemeente Groningen

Minder afval en veel meer grondstoffen voor hergebruik

Het College van B&W van Groningen heeft deze week de keuzenota afval- en grondstoffenbeleid voor de periode 2021-2025 vastgesteld. Hierin staan de ambities om te komen tot een milieuvriendelijk, kosteneffectief en maatschappelijk verantwoord afvalbeleid, te behalen door een goede manier van afvalscheiding.

Per 1 januari 2021 moet er één nieuw overkoepelend afvalbeleid zijn voor de gemeente Groningen. Dit moet leiden tot een reductie van afval en een aanzienlijke toename van hergebruik. In het afval-en grondstoffenbeleid staan twee mogelijkheden waarmee de gestelde ambities behaald kunnen worden: afvalscheiding op basis van  ‘Extra voorzieningen plus vast tarief’ of ‘Extra voorzieningen plus Diftar’. Bij beide opties gaat het om dezelfde voorzieningen van afvalscheiding, maar is de berekening van de afvalstoffenheffing anders. Het is aan de gemeenteraad om dit najaar een besluit te nemen welke optie het meest geschikt is.

Afval is eigenlijk een waardevolle grondstof die we nu nog te veel weggooien. “Op dit moment gooien we nog meer dan de helft van onze spullen weg dat als restafval nog geschikt is voor hergebruik, zegt wethouder Glimina Chakor. “Dat is slecht voor het milieu en kost onnodig geld”.

Afval scheiden

Groningen heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het verhogen van het scheidingspercentage van huishoudelijk afval. “Dit scheidingspercentage is weliswaar in de afgelopen periode omhoog gegaan tot bijna 60%, maar is niet genoeg om te voldoen aan de landelijke doelstelling voor 2020: een scheidingspercentage van 75% per inwoner per jaar”, “benadrukt Chakor. “We kunnen dit scheidingspercentage op twee manieren verhogen: Als gemeente faciliteren we in extra voorzieningen en plaatsen we bijvoorbeeld extra containers bij om papier, glas en textiel te verzamelen. We plaatsen ze op zo’n manier dat álle inwoners, van gezinnen en studenten tot hulpbehoevenden en hoogbouwbewoners op een zo prettig en handig mogelijke manier hun afval kunnen scheiden. Een tweede, aanvullende manier is om inwoners, die minder restafval aanbieden, te belonen met een lagere afvalstoffenheffing. Wanneer er minder grondstoffen in de grijze container belanden, hoeven we minder restafval te laten verwerken en leidt dit tot een lagere afvalstoffenheffing. Hierbij hoort een zorgvuldige implementatie en een goede communicatie”, benadrukt Chakor.

Nieuw afvalbeleid

Door het samengaan van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer is een nieuw afvalbeleid noodzakelijk. Nu nog hebben Haren, Ten Boer en Groningen ieder hun eigen afvalbeleid. Uit een enquête gehouden onder inwoners blijkt dat de meerderheid (82%) van de inwoners tevreden is over de gevarieerde afvalstoffenheffing en dit systeem graag wil houden. In de voormalige gemeente Groningen en Ten Boer is nu sprake van een vaste afvalstoffenheffing. Iedereen betaalt afgestemd op de grootte van het huishouden en /of op de grootte van de grijs/groene container. Een ruime meerderheid (84%) geeft er de voorkeur aan dat dit zo blijft. Wel staan, ook in dit gebied, veel respondenten (62%) positief ten opzichte van het principe om inwoners financieel te belonen als die hun huisvuil  scheiden. Dit zou hen zelf ook motiveren om minder restafval aan de weg te zetten. Bovendien vindt een meerderheid van de respondenten een variabel tarief op zich eerlijker, omdat dan `de vervuiler betaalt’. Een ruime meerderheid van de inwoners is van mening dat dat afval scheiden goed is voor het milieu. Ook is bijna driekwart het eens met de stelling dat scheiden weinig moeite kost. Al geven veel inwoners aan dat zij, vaak wegens ruimtegebrek, behoefte hebben aan meer containers en inzamelpunten dicht bij huis waar ze hun glas, papier en textiel naartoe kunnen brengen.

Waardevolle grondstof

In Europa geldt in toenemende mate een grondstoffen schaarste, waar ook Nederland de gevolgen van gaat merken. Op dit moment is Nederland wat grondstoffen betreft afhankelijk van gebieden buiten Europa; deze afhankelijkheid zal alleen maar toenemen. Door afval optimaal te scheiden en te recyclen tot een bruikbare grondstof verkleinen we onze afhankelijke positie. Voor een optimaal resultaat geldt dat hoe beter je vooraf scheidt, hoe beter het resultaat voor hergebruik is. De gemeente zorgt ervoor dat inwoners dit op een zo prettig en handig mogelijke manier kunnen doen. Zo zijn er allerlei voorzieningen om bijvoorbeeld papier, glas, GFT en textiel vooraf te scheiden.

De gemeente Groningen heeft de ambitie om in 2030 afvalvrij te zijn. Hiermee draagt Groningen bij aan het landelijke doel om te komen tot minder afval en meer hergebruik.

De keuzenota treft u aan op  https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen

 

Updated: 14 juli 2020 — 12:41

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *